Tại Phụ Kiện Táo chỉ có 1 phương thức thanh toán duy nhất là thanh toán khi nhận hàng.